KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla AVİES Mühendislik A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

AVİES Mühendislik A.Ş., başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizin korunması amacıyla kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli teknik, idari ve hukuki her türlü tedbiri almaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

AVİES Mühendislik A.Ş. ile olan ilişkinizin niteliğine göre kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenen aşağıdaki kişisel veriler işlenebilecektir; ad, soyad, pasaport numarası, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, meslek, eğitim, özgeçmiş, vergi numarası, HES kodu, imza, e-imza bilgileri, plaka, telefon numarası, faks numarası, adres, e-posta adresi, IP adresi, seyahat verileri, harcama ve konaklama bilgileri, ebeveyn/çocuk adı, acil durum irtibat kişileri, tesislere giriş/çıkışta ve tesiste kalınan süre boyunca alınan bilgi ve kayıtlar, çağrı merkezi kayıtları, internet sitesi erişimine ilişkin kullanıcı adları ve loglar, fatura verileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, fotoğraflar, kamera ve ses kayıtları.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz AVİES Mühendislik A.Ş. tarafından bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sıralanan amaçlarla yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir:

 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Kurumsal faaliyetlerin, etkinliklerin ve iletişim çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Bilgi teknolojileri altyapısının kurulması ve yönetilmesi
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması ve izlenmesi
 • Sözleşmelerin ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yasal işlemlerin tesis edilmesi ve yasal süreçlerin takibi
 • İş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Müşteriler, iş ortakları ve tedarikçilerle ilişkilerin planlanması ve yürütülmesi
 • Web sitesinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve hataların

Yetkili makamların bilgilendirilmesi

Kişisel verileriniz AVİES Mühendislik A.Ş. tarafından Açık rızanıza istinaden veya ilgili kanun ve düzenlemelerde açıkça öngörülmesi veya sözleşmelerin kurulması ve ifası için gerekli olması veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması veya meşru menfaat gereği müşterilerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu gerçek ve tüzel kişilere, hukuk/mali/vergi danışmanlarına/danışmanlarına, denetçilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve AVİES Mühendislik A. Ş. yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tüm önlemleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

AVİES Mühendislik A.Ş., kişisel verilerinizi sözlü, yazılı, elektronik, çağrı merkezi, internet sitesi gibi çeşitli yöntemlerle, çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla, çeşitli hukuki veya ticari amaçlarla, sizlerin menfaatine olacak şekilde veya AVİES Mühendislik A.Ş.’nin ihtiyaçlarını karşılamak, faaliyetlerini sürdürmek ve büyütmek, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla toplamakta ve saklamaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin size tanıdığı haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinizin işlendiği hallerde bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu talep kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İlgili kanun ve düzenlemelerde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu talep kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, formun imzalı bir nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte info@avies.com adresine e-posta ile göndermeniz veya İvedik OSB adresine elden teslim etmeniz gerekmektedir. Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı 1368. Cadde No:61/33 Yenimahalle/Ankara/Türkiye adresine elden teslim edebilir veya noter kanalıyla ya da ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen diğer yöntemler kullanılarak gönderebilirsiniz.

AVİES Mühendislik A.Ş.’nin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlem yapabilmesi için Veri Sahibi Başvuru Formu kapsamında sunulacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olması önem arz etmekte olup; aksi takdirde her türlü sorumluluk tarafınıza ait olup AVİES Mühendislik A.Ş.’nin hakları saklıdır.

AVİES Mühendislik A.Ş. talebinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve Veri Sahibi Başvuru Formu’nda seçtiğiniz yöntemle tarafınıza bilgi verecektir. Talebe konu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.